About This Issue

Links

Feedback

Parabaas

Bibliography
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Current Articles

rA½ OÀÁÉÞÉoFÉÀÝÌ @ØAc©É ÌAcS ÞÉU | "..AcÀÝÀ© ~ÉTÉÌ j@Ø ®öÞÉif c^Ψ ÔÞÉÀ¦ÛÌ @ØÉJËÉ TÉAvÌ cÉA¦ÛÕ (1971) ´ÞöÉÌ A°ÀÝAaU | ~crF ©ÉÌ ~ÉÀw ÔÀö ÀÞþT Àö PS:rN°FÕ (1367) À®q @ØÉÀUÉ, TÉÀI TÉÀI UÉÀUÌ AIAU@Ø A@ØÀSAa | ÔoÀT» ~ÉÀaÉ ABÌÉÀ¬Ø R ~ÉÀaÉÕ (1372) sZS ®ewpöf© öÝ ©ZS AS©É^ä w°FTSmâ ~ÉTÉÀ@Ø rA½ BÝ @ØÀÌ ASÀÝÀa ..."
Þþg¨, SÄ öÀÝ sÉq AcgÉ® ÌÉÝÀOMo¨Ìf | "..À® j@Ø WÉ©@Ø c®^ä | À°ÉUÞkAH»TÉÌ ~ÉÀwÌ ÌÉÀ© rÉA^äASÀ@Ø©AS OÉJ° ÀZÉÝÉqÀÝÌ gÉCÀS ®c»SÉr À¦À@Ø ~ÉSÀa | ~ÉTÌÉ ©ÉÀ@Ø TÉÝÉcf ÀgÀcAa | c^ΨÌÉ | °UÀcJÀo | oÂAS©-ÞþA©oÂAS© ÌAc iÉ@بÀÌÌ wÉS ´À¦Û sÉÀha ~ÉA°cÉ®fÞɦÛÉÌ A°À@Ø | ̽oÉÌÉ ®¨ÌÉÝ O¡U | ~ÉLëöÉÌÉ ®cÉq ÀOÉÀZÌ BÀU ÀgÀ® sÉAha | ~ÉÌ ~ÉLëÉ ÀiÀU ´Ài ~É®Àa ~ÉÌ j@Ø @ØAc | rA½ ..."
cH»ÀOÉÌÉ Arè ~AÌn ®ÉSFÉU | "jÌ Þþ@Øp© ´«Ì cÉ ´«ÀÌ ~É°ÀU À@ØÉÀSÉ DAÊ© U¨A@ØÀÝ ~ÉÀa rA½Ì ~ɦÛÉq öÉBÉÌ @ØAc©ÉÝ | ~ɦÛÉq öÉBÉÌ @ØAc©É ! Às @ØAc j@ØcÉÌ cÀUS "@Øf öÀc BfcÀS AUÀZ ? jq @ØÉcF, jq öÉ©aÉAS..." À®-q @ØAc-q AcÞ¨U @ØÉcFgÉÐÉÀÌ ®ÉÌÉ BfcS ©É öÀU @Øf AUÀZ ÀwÀaS ? ..."
~S^ä cÉJÀ@ØÌ vÉÀS Aa^ðAcAha^ð ®cF®ÉOf TB¨T°ÉÌ | "- jZÉÀS j@ØvÉ rN°À@Ø UQØF @ØdS, Ô@ØÉÀaÌ @ØÉÀaÕ | cm䨩 jq rN° cFcöÉÀÌÌ BSF ÞÉi@Ø Þþm䨩 ËÉÀ@ØS SÉ @ØZÀSÉq | ~ËO ÞÉiÀ@ØÌ ~rþ¨, TÉÝÉ, ÀÞþT ®TmäÀ@Ø èÀK jq rN°Avq ¬Ø¨Àv RÀi ~^Î@ØÉÀÌ À°ÀZ À¬ØUÉ ~ÉJOÀUÌ TÀ©É | ..."
rɽ @ØAcÌ rA½AcOÉÌ ´¿BÂU A®eö | "A@Ø^ä¨, ÔÀö ÀÞþT Àö PS:rN°FÕ wþÀ^Ï wþAË© ÞþA©Av @ØAc©Éq ÀsTS À@ØÉÀSÉ-SÉ-À@ØÉÀSÉgÉÀc @ØAc©ÉÌ ÀOM@ØÉi TÉA¦ÛÀÝÀa, ~SFÉSF @ØÉcFwþÀ^Ï ©É-SÉ- öÀUR cñ ~AcmëÌHfÝ @ØAc©É rA½À@Ø AOAí© @ØÀÌ ÀÌÀZÀa; @ØfgÉÀc ? À®q Às A©AS AUÀZAaÀUS : "~c®É° ~ÉÌ SÉÀT SÉ ~ÉTÉÌ ®À^Î ÀËÀ@Ø," ©Éq A°ÀÝ | ..."
ÀUÉ@ØAv AaÀUÉ @ØÉ©Ì : rA½ OÀÁÉÞÉoFÉÀÝÌ w°F q^°þSfU °Éræóä | "ÀUÉ@ØvÉ AaÀUÉ U²Þv ~ÉÌ ÀTÀÝAv AaÀUÉ Þ¨HF | A@ØecÉ ÀTÀÝvÉ AaÀUÉ ÀSÉeÌÉ ~ÉÌ ÀaÀUvÉ AaÀUÉ @ØÉ©Ì | A@Ø^ðÌ-A@Ø^ðÌf | öÝÀ©É °¨BÀSÌ j@ØBSR ZÉÌÉÞ SÝ | RÌÉ °¨BS ®¨BSq ©ÉöÀU, oÌÉ sÉ@Ø |"-- jqgÉÀc èd rA½ OÀÁÉÞÉoFÉÀÝÌ ´ÞSFÉ® ÔA@Ø^ðÌ-A@Ø^ðÌfÕ ...
®ÉQØÉl@ØÉÌ : TfSÉQØf OÀÁÉÞÉoFÉÝ ÞÉÌAT©É °É® | "À®q @ØAc rA½À@Ø, cFA½ rA½À@Ø, ®^ðFÉ®f rA½À@Ø R wpöf rA½À@Ø ®cÀOÀÝ @ØÉa ÀËÀ@Ø À°ÀZAaÀUS AsAS, °fW» ®É©Ér caÌ oÀÌ ®c» ~ÀË»q ~ÉwÀU ÀÌÀZ, rÌl @بTÉÌ T¨ÀZÉÞÉoFÉÀÝÌ gÉKÉÝ "cÉA¦ÛÀÝ A°ÀÝAaÀUS °r caÌ ~Éݨ," À®q @ØAcÞLðf TfSÉQØfÌ mëpA©OÉÌH jZÉÀS ÌqÀUÉ | ..."
j@ØÉ@Øf ÀaÀ¦ÛÀaÉ rA½ OÀÁÉÞÉoFÉÝ | "ÞÌcÉ®-j Þþ@ØÉAr© öcÉÌ ®TÀÝ ~wþA^Ï© rA½Ì @ØAc©É"
©Parabaas 2011

 

Shakti Chattopadhyay (1933-95)

 


Parabaas
Moviestore