°¨Av @ØAc©É

~S¨Ä¨Þ Àri
 

        ®Ê
 ASÀBÀ@Ø ASÀÝ °ÉJA¦ÛÀÝ ËÉA@Ø ~mäÉOÀU
ÀTW ÀbÀ@ØÀa ~ÉU©ÉÀwÉUÉ ®ÉJÀIÌ ~ÉÀUÉ
j@ØvÉ ÞÉAZ j@ØUÉ ÞÉAZ sÉÀha WÀÌ
cÉA@Ø ~É@ØÉr ok®Ì @ØÉÀUÉ, gfKH @ØÉÀUÉ !

ASÀBÀ@Ø ASÀÝ °ÉJA¦ÛÀÝ ËÉA@Ø ¦É@Ø cÉeÀUÉÝ
cÉÌÉ^°ÉÀ© j@جØÉAU ÀÌÉ° ÀOMÀ@ØÉ ÞÉSÉ
jZÉÀS À@Ø´ okÞ BÂÉÀU SÉ ®À^Î öÀU
A@ا Tp°¨ cÉ©É® gÀÌ öÉ®S¨öÉSÉ 

ASÀBÀ@Ø ASÀÝ W¨ATÀÝ ËÉA@Ø ~^ÎÌÉÀ©
ÀUɦÀrA¦e-j, TrÉÌ ®ÉÀË, mªóðAcöfS
W¨T gÉCÉÀSÉÌ ÀZUÉ @ØÀcq ÀwÀa ÀËÀT
jZS èo¨ ~FÉUÉT» åý@Ø-j S©¨S A°S

ASÀBÀ@Ø ASÀÝ cÉJOAa èo¨, Ac®B»ÀS
ÀsTS ©¨AT cÀUAaÀU -- ®ÉTÀS ÀOÀÝ,
èo¨ sZS cpAÄÌÉÀ© ÀTÉT BÂÉUÉq
~ÉæS cÀU ©¨ATR ~ÉÀaÉ ~ÉTÉÝ ASÀÝ |
 
 
 

         ®TcFËf
            || Þ¨ÀS ||
 

°kÌ À°Àr BÂÀU ´iÀa ®ÉBÉÀSÉ À°É@ØÉS, A@ØecÉ A@Øa¨ ®eZFÉUW¨ ÞɦÛÉ
BÂÀU ´iÀa ~ÉÞSÉÌ TÀS
À@Ø´ ÀsS ÀZÝÉUq @ØÀÌAS, À@ØÉÀSÉ ~ÉJO ~ÉÀ®AS jZÉÀS
TÉÀI TÀoF °¨-OÉÌÀv @ØËÉ, A@ØecÉ À@ØÉÀSÉ rN° ~ÀwÉaÉÀUÉ
~ÉcÉÌ ~ÉÀÌ@ØvÉ A°S, ÀgÉÌ, @ØÉÀUÉ cÀ¦ÛÉ ~QØÀÌÌ @ØÉwÀB,
A@Ø^ä¨, ÀrÝÉÌ cÉBÉÀÌ ~ÉB °Ì cÀ¦ÛÉ gÉÀUÉ

~ÉcÉÌ ®ks» bUÀc, TrÉ-TÉZÉ SÉ-®À^Î-SÉ-ÌÉ© ®TÀÝ
j@Øq ®ÀÊ BÂÀU ´iÀc ÞþA©Àcrf ÌÉBF ~ÉÌ ÀaÉÁ ®ÉJI©ÉÌÉ
ÀZUÉ ÀaÀ¦Û cÉA¦Û A¬ØÌÀc PSATA«@Ø UÉAi ÀiÉ@ØÉi¨A@Ø, ÌÉe©ÉÀTɦÛÉ ©fÌ 
oS¨À@ØÌÉ |
 
 

          || @ØU@ØÉ©É ||
 

ÀBÉÀÌ ÀBÉÀÌ AvAg ¦É@ØÀa a¨Àv ~É®À© j@Ø ~É@ØÉÀrÌ ASÀO
À®q®ÀÊ À@Ø´ À¬ØÉÀS cÉ^ÎcfÀ@Ø, ÔjcÉÀÌ ©¨qq ¬ØÉmv» öAcÕ
BSrkSF ÌÉ^ðÉWÀÌ ~ÉJrcAv @ØÉl @ØÀÌ ÌÉZÉ
ASÀO èÀÝ Ì½ TÉZÀa ´XªÉmä¨ @ØFÉÀ²ÞÌ aAc |

 
 
 

jq ÀUZÉ ~ÉÞSÉÌ À@ØTS UÉwU ?


© 2002, Parabaas, Inc.